اطلاعات مدیر استارتاپ

اطلاعات استارتاپ

در حال حاضر شرکت ثبت شده دارد؟

سرمایه مورد نیاز؟

برای چه مدت نیاز به این سرمایه دارید؟

زمانی که نیاز به تامین سرمایه دارید؟