چند تا تجربه سرمایه گذاری در استارتاپ دارید؟

تجربه سرمایه گذاری در خارج از ایران داشتید؟

میزان کل سرمایه گذاری شما در استارتاپ ها چقدر بوده(به غیر از سرمایه گذاری در صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری)