جناب آقای امید هاشمی, عضو کمیسیون کسب‎وکارهای نوین و دانش بنیان و کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و ایشان همچنین عضو کارگروه بررسی برنامه ششم توسعه در کسب و کارهای نوین هستند, که ما امیدواریم از تجربیات ایشان در این کمیته بهره مند شویم.