هشدار ریسک

۱- 
سرمایه گذاری از طریق درگاه تامین مالی جمعی و در پروژه ها و شرکت های نوپا و خلاق دارای ریسک قابل توجه بوده و احتمال از دست دادن بخش یا کل سرمایه گذاری انجام شده وجود دارد.

۲- نبایست کل منابع مالی سرمایه خود را در یک پروژه سرمایه گذاری نموده و برای کاهش ریسک بایستی سرمایه گذاری را در پروژه های مختلف تقسیم نمود.

۳- بدلیل ساختار و ماهیت کسب و کارهای نوپا این شرکت ها دارای شرایط رقابتی بسیار سخت می باشند و لذا موفقیت و سودآوری آنها از پیش تضمین شده نبوده و حتی ممکن است منجر به شکست کامل گردد.

۴- در صورتیکه بدلیل عدم موفقیت و شکست پروژه منابع سرمایه گذاری از بین برود پارس فاندینگ هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

۵- بر اساس مقررات و رویه های موجود با سرمایه گذاری از طریق پلت فرم شرکت نوآوری مالی پارس Parsfunding.com سرمایه گذار کلیه مقررات حاکم بر این نوع سرمایه گذاری ها از جمله مقرراتی که در آینده وضع و اجرایی گردد، را پذیرفته و به شرکت نوآوری مالی پارس وکالت تام و تمام و بلا عزل می دهد که نسبت به اعمال حقوق مالکیتی را در سرمایه گذاری انجام شده را وفق مقررات و رویه های مصوب از سوی مراجع قانونی و مقررات داخلی خود اقدام نماید.

۶- فروش سرمایه گذاری انجام شده به آسانی و سرعت سرمایه گذاری های پذیرفته شده در بورس نبوده و خروج از این سرمایه گذاری و نقد نمودن آن منوط به خرید توسط خریداران خاص یا ایجاد قابلیت معامله آنها در بازار سرمایه (فرابورس) می باشد و گروه نوآوری مالی پارس مسئولیتی در نقد شدن سرمایه گذاری ندارد.

۷- پروژه ها و کسب و کارهای نوپا امکان تقسیم سود نقدی را ندارند و معموال در چندین سال اول کلیه سودهای حاصل (در صورت وجود) مجددا در پروژه سرمایه گذاری می گردد.
در صورت تامین مالی جدید از طریق پلت فرمهای تامین مالی جمعی و یا سایر روش ها و حضور سرمایه گذار جدید میزان سهم سرمایه گذار به تناسب تامین مالی جدید کاهش می یابد.

۸- شرکت نوآوری مالی پارس ضمن افشای ریسک های ذیل در خصوص سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا و پروژه هایی که در پلت فرم خود نسبت به تامین مالی آنها اقدام می کند؛ هیچگونه مسئولیتی در خصوص هر گونه ضرر و زیان ناشی از سرمایه گذاری در پروژه های معرفی شده نداشته و عملکرد و نتایج سرمایه گذاری بر عهده مدیریت پروژه های مذکور می باشد و سرمایه گذار به هیچ عنوان حق رجوع به شرکت مذکور و طلب ضرر و زیان و خسارتی را ندارد.
  • سرمایه گذاری شما می تواند کاهش ارزش داشته باشد یا بکلی از بین برود.
 
  • سرمایه گذاری امکان نقد شوندگی فوری نداشته و ممکن است زمان قابل توجهی جهت فروش و تبدیل به نقد نمودن آن لازم باشد.
 
  • گزارشگری مالی عمومی برای شرکت های خصوصی اجباری نیست.
 
  • شرکت های مورد سرمایه گذاری تحت نظارت و محدودیت های مشابه با شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه نمی باشند.
 
  • اطلاعات ارایه شده در امیدنامه ها و پیش بینی های صورت گرفته لزوما تحقق پیدا نمی کند و واقعیت ممکن است دارای تفاوت های اساسی با پیش بینی صورت گرفته باشد.